VG-intervju: Slik overlevde Warren Kjartans kidnappere

Norwegian TV news report / interview re; kidnapping of Kjartan Sekkingstad with comments by Australian Warren Rodwell #auspol (Norwegian and English spoken)
.
03-+ a WR combo ASG book and song
 .
 .
I 472 dager var Warren Rodwell fangen til ekstremistgruppen Abu Sayyaf, som nå holder norske Kjartan Sekkingstad på Filippinene. Her forteller han om dødstrusler, propagandainnspilling, og om å betale seg til frihet.
.
 .

Det er desember 2011. Ekstremister i den filippinske opprørsgruppen Abu Sayyaf tvinger den kidnappede australieren Warren Rodwell til å lese opp en beskjed.

En av gruppens medlemmer filmer alt.

– Vær så snill å hjelpe meg ut i live, sier den slitne mannen på filmen.

I videoen som ble publisert, og gikk verden rundt, krevde kidnapperne to millioner dollar for å slippe Rodwell fri. Hvis de ikke fikk pengene, truet de med å halshugge ham.

Warren overlevde, og er derfor en av få i verden som i dag kan fortelle hvordan det føles når voldelige ekstremister truer deg på livet i en propagandavideo:

– Tanken terroriserte meg totalt, sier han i et intervju med VG onsdag.

– De truet med å kutte hodet mitt. Jeg visste at det eneste de hadde var en sløv kniv. Jeg ble ekstremt stresset og jeg fikk massiv hodepine. Etter tre måneder i fangenskap klarte jeg å stenge tanken ute.

.

<p>BEVIS PÅ LIV: Rodwell ble fotografert og filmet ofte, slik at ekstremistene kunne bruke livstegnene i forhandlinger.<br/></p>
BEVIS PÅ LIV: Rodwell ble fotografert og filmet ofte, slik at ekstremistene kunne bruke livstegnene i forhandlinger.

.

Flyttet gjennom jungelen

.

Natt til tirsdag 22. september i år ble nordmannen Kjartan Sekkingstad (56) fra Sotra samt to kanadiske menn og en filippinsk kvinne bortført fra feriestedet Oceanview Resort på den lille øya Samal utenfor Mindanao sør i Filippinene. Ekstremistgruppen Abu Sayyaf, som har erklært troskap til terrororganisasjonen IS, la mandag ut bilder og video av gislene på nettet.

.

Les også:Norsk gissel på Filippinene ber om hjelp i islamist-video

Samme gruppe bortførte i april to tyske statsborgere, som ble frigitt i oktober, angivelig etter at det var betalt et stort beløp i løsepenger.

Warren Rodwell vet alt om å være ekstremistenes gissel. I løpet av 16 måneder ble han flyttet mellom 27 ulike leirer, dypt inne i jungelen på Filippinene. Han ble bedt om å ligge stille så mye som mulig, og om å holde seg i skjul. Han ble voktet av lokale, væpnede menn som jobbet for opprørerne.

Annenhver måned kom medlemmer av Abu Sayyaf til Rodwell og tok nye bilder – bevis på at han var i live. Det kunne de bruke i forhandlinger. Han ble bedt om å lese opp ulike budskap som opprørerne dikterte.

Kidnapping av utlendinger har vært god butikk i 25 år for Abu Sayyaf. Flere av utlendingene de har kidnappet siden år 2000 har blitt frigitt etter at store summer har blitt betalt. Ekstremistene har derimot ikke nølt med å drepe filippinske gisler, trolig fordi de uansett ikke har hatt håp om å få løsepenger for dem.

.

<p>VIST FREM: Dette bildet ble lagt ut på en islamistisk Twitter-konto tirsdag. Det viser gislene som ble bortført på Filippinene i september. Helt t.h. nederst sitter nordmannen Kjartan Sekkingstad. Foto: Twitter / NTB scanpix</p>
VIST FREM: Dette bildet ble lagt ut på en islamistisk Twitter-konto tirsdag. Det viser gislene som ble bortført på Filippinene i september. Helt t.h. nederst sitter nordmannen Kjartan Sekkingstad. Foto: Twitter / NTB scanpix

.

Gikk ned 30 kilo

.

For Rodwells del startet marerittet i australierens hjem på Ipil, på øya Mindanao sør på Filippinene. Fire menn brøt seg inn, skjøt ham i hånden og satte håndjern på ham. Deretter satte de gisselet i en båt og kjørte vekk.

– De var kriminelle amatører som senere ga meg videre til Abu Sayyaf, sier Rodwell.

Livet som fulgte var ødeleggende på alle måter for den tidligere australske soldaten:

– Jeg så ut som en krigsfange. Uten bevegelse og mat slutter nervene å fungere, og det påvirker organene.

Rodwell ble flyttet fra leir til leir, og det var liten tilgang på mat. Hvis han fikk mat, var det kun ris. Etter en tid mistet han 30 kilo av kroppsmassen sin.

Betalte ham fri

Mens fangenskapet trakk ut i tid, var australske og filippinske myndigheter kompromissløse: De nektet å betale løsepenger for gisselet. Regjeringen i Australia jobbet likevel på spreng for å finne en annen løsning. Sikkerhetstjenesten, ambassaden og militæret deltok i arbeidet.

Mens myndighetene var bunnet på hendene, fordi de ikke ønsket å betale penger til ekstremister og terrorister, fant familien en annen løsning:

De fikk skrapt sammen 100.000 dollar for å dekke geriljaens «utgifter til kost og losji». På den måten omgikk de lovverket, og Rodwell ble sluppet fri.

Fra 2013:Måtte betale for å få fri australsk gissel

– Frem til da hadde jeg så ofte blitt skuffet. Jeg hadde sluttet å håpe på å bli frigitt, sier han i dag.

.

<p>MISTET 30 KILO: Warren Rodwell ble totalforandret i fangenskap. Dette bildet er tatt like før kidnappingen i 2011.<br/></p>
MISTET 30 KILO: Warren Rodwell ble totalforandret i fangenskap. Dette bildet er tatt like før kidnappingen i 2011.

.

Betaling til grupper som Abu Sayyaf er et svært betent og kontroversielt tema. Den samme problemstillingen ble debattert etter at det ble kjent at nordmannen Ole Johan Grimsgaard-Ofstad var tatt av IS i Syria.

– Vi kan ikke og vil ikke gi etter for press fra terrorister og kriminelle. Norge betaler ikke løsepenger. Det er et prinsipp vi ikke kan fravike i møte med kyniske terrorister. Det vil øke risikoen for at andre norske borgere blir tatt til fange, sa Erna Solberg på pressekonferansen etter at nyheten om IS-kidnappingen var ute.

VG spør Rodwell hva han tenker om at han ble betalt fri.

– Skal man la mennesker dø? spør han.

Han fortsetter med å fortelle hvor desperat han etter hvert ble:

– Etter du går mer enn ett år uten mat, kroppen din forsvinner og ribbeinene kommer fram, du har hørt så mange løgner, du vil at alt skal slutte en måte eller en annen måte.

– Hadde jeg ikke blitt hjulpet, ville jeg avsluttet livet selv, sier han.

.

Mener det er håp

Selv om Abu Sayyafs leder Isnilon Totoni Hapilon for ett år siden sverget troskap til Den islamske staten (IS) og siden har gjennomført kidnappinger i deres navn, mener eksperter ifølge NTB at gruppens motiver i dag snarere er politiske og økonomiske enn religiøse.

Rodwell er enig.

– Der IS er ideologisk overbevist og bruker kidnappingene politisk, er medlemmene av Abu Sayyaf mest opptatt av penger. Det er håp for gislene som nå holdes av dem, sier han.

.

<p>LØSLATT: Rodwell ble etter løslatelsen plukket opp av et amerikansk militærhelikopter på Filippinene og fløyet til sykehus.<br/></p>

LØSLATT: Rodwell ble etter løslatelsen plukket opp av et amerikansk militærhelikopter på Filippinene og fløyet til sykehus.

__________________________________
.
Warren Rodwell (Australia) www.warrenrodwell.com > Abu Sayyaf > Marites Flor (Philippines) Robert Hall & John Ridsdel (Canada) Kjartan Sekkingstad (Norway) ….. Terrorism > Australian Prime Minister
.
Warren Rodwell , John Ridsdel, Robert Hall , Kjartan Sekkingstad. Marite Flor

NORWEGIAN – ENGLISH Google translation of story …

.

In 472 days was Warren Rodwell prisoner extremist group Abu Sayyaf, which is now holding Norwegian Kjartan Sekkingstad the Philippines. Here he tells of death threats, propaganda recording, and to pay them to freedom.
It is December 2011. Extremists in the Philippine rebel group Abu Sayyaf forces kidnapped Australian Warren Rodwell to read out a message.

One of the group members films everything.

– Please help me out alive, said the tired man on film.

In the video, which was published and went around the world, demanded the kidnappers two million dollars to drop Rodwell free. If they did not get money, they threatened to behead him.

Warren survived, and is therefore one of the few in the world today can tell how it feels when violent extremists threaten you on life in a propaganda video:

– The idea terrorized me totally, he says in an interview with VG Wednesday.

– They threatened to cut off my head. I knew that the only thing they had was a dull knife. I was extremely stressed and I got massive headaches. After three months in captivity I managed to shut out the thought.
PROOF OF LIFE: Rodwell was photographed and filmed frequently so that extremists could use vital signs in negotiations.
Moved through the jungle
On the night of Tuesday 22 September this year the Norwegian Kjartan Sekkingstad (56) from Sotra and two Canadian men and a Filipina abducted from the resort Ocean View Resort on the tiny island of Samal outside Mindanao southern Philippines. Extremist group Abu Sayyaf, which has declared allegiance to the terror organization IS, On Monday the photos and video of the hostages online.

Read also: Norwegian hostage in the Philippines requesting assistance in Islamist video

Same group abducted in April two German nationals, who were released in October, reportedly after it was paid a huge amount in ransom.

Warren Rodwell knows all about being extremist hostage. During the 16 months he was moved between 27 different camps deep in the jungle in the Philippines. He was asked to lie still as much as possible and to remain in hiding. He was guarded by local armed men who worked for the rebels.

Bimonthly came members of the Abu Sayyaf to Rodwell and took new images – proof that he was alive. They could use in negotiations. He was asked to read the different messages that rebels dictated.

Kidnapping of foreigners have been good business for 25 years for Abu Sayyaf. Several of the foreigners they have kidnapped since 2000 has been released after huge sums have been paid. The extremists, however, has not hesitated to kill Filipino hostages, probably because the matter has not had the hope of getting a ransom for them.
Declined 30 kg
For Rodwell part started the nightmare of Australians home in Ipil, on the island of Mindanao in the southern Philippines. Four men broke in, shot him in the hand and handcuffed him. Then put the hostage in a boat and drove away.

– They were criminals amateurs who later gave me on to the Abu Sayyaf, said Rodwell.

Life that followed was devastating in every way for the former Australian soldier:

– I looked like a prisoner of war. Without movement and food stops the nerves to function, and it affects organs.

Rodwell was moved from camp to camp, and there was little access to food. If he got the food, it was just rice. After a time he lost 30 kg of body mass his.

Paid him free
While captivity pulled out in time, the Australian and Philippine authorities uncompromising: They refused to pay ransom for hostage. The Government of Australia was working still feverishly to find another solution. Security, the embassy and the military participated in the work.

While authorities were tied on their hands, because they wanted to pay money to extremists and terrorists, the family found another solution:

They had scraped together $ 100,000 to cover the guerrillas’ expenses for board and lodging. ” That way circumvented the law, and Rodwell was released.

2013: Had to pay to get free Australian hostage

– Until then, I had so often been disappointed. I had ceased to hope to be released, he said today.

LOST 30 KILOS: Warren Rodwell was completely changed in captivity. This picture was taken just before the kidnapping in 2011

Payment to groups like Abu Sayyaf is a very inflamed and controversial topic. The same issue was debated after it became known that the Norwegian Ole Johan Grimsgaard-Ofstad was taken by IS in Syria.

– We can not and will not succumb to pressure from terrorists and criminals. Norway does not pay ransom. It is a principle we can not deviate in the face of cynical terrorists. It will increase the risk that other Norwegian citizens are captured, said Erna Solberg at the press conference after news of the IS-kidnapping was out.

VG asks Rodwell what he thinks that he was paid off.

– Should we let people die? he asks.

He goes on to tell how desperate he became:

– After going more than a year without food, your body disappears and the ribs arrives, you’ve heard so many lies, you want everything to stop one way or another way.

– Had I not been helped, I would have ended life itself, he says.

Believes there is hope
Although Abu Sayyaf leader Isnilon Totoni Hapilon one year ago pledged allegiance to the Islamic state (IS) and has since conducted kidnappings in their name, believe experts according to NTB that the group’s motives today rather political and economic than religious.

Rodwell agree.

– Where IS are ideologically convinced and uses kidnappings politically, are members of the Abu Sayyaf most concerned about money. There is hope for the hostages currently held by them, he says.

________________________________

.

SITUATION NOT NORMAL ( SITUASJON IKKE NORMAL )

.
.
Abu Sayyaf kidnappe sang / video / dokumentar
Skrevet av Warren R Rodwell (2015)
Komponert og fremført av Mad Cowboy Disease
.
Josie Critter
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s